Eerste resultaten Sturen op nutrienten

23 april 2015 | Bericht

Vorig jaar is gestart met het project Sturen op Nutriënten waarin kennis wordt ontwikkeld rondom de beschikbaarheid van nutriënten als gevolg van een dynamisch peilbeheer. Sturen op Nutriënten is een concretisering van icoon Sturen met Water. De eerste resultaten zijn reeds opgeleverd.

Op 3 percelen met en zonder onderwaterdrainage van coöperatie KTC Zegveld wordt onderzoek gedaan naar het beschikbaar komen van mineralen uit de bodem en de verandering van de bodemgesteldheid. De grondwaterstanden worden gekoppeld aan de nutriëntenhuishouding op hetzelfde tijdstip. Met deze informatie wordt onder andere bepaald op welk moment meststoffen het beste toegediend kunnen worden, en hoe met de grondwaterstand op de nutriëntenhuishouding kan worden gestuurd. Dat leidt dan tot een efficiënter gebruik van nutriënten. Doordat er minder uitspoeling en vervluchtiging optreedt, verbetert de waterkwaliteit, waardoor er minder depositie van NH3 plaatsvindt en een (ook kwalitatief) goede grasopbrengst wordt gewaarborgd.
Om deze kennis te vergaren wordt bij verschillende slootwaterpeilregimes de grondwaterstand iedere 10 minuten gemeten. Bovendien wordt het grondwater iedere week bemonsterd gedurende het groeiseizoen en op verschillende dieptes. Ook de bodemtemperatuur wordt frequent gemeten. Het is voor het eerst dat al deze data zo frequent wordt verzameld en geanalyseerd. Dat levert nieuwe inzichten in de processen in de bodem, wat weer belangrijk is voor een effectiever en duurzaam bodemmanagement en mineralenbenutting. Zo is al gebleken dat de grondwaterstanden veel meer fluctueren dan voorheen werd aangenomen.

[blockquote]  Ook de bodemtemperatuur levert nieuwe bruikbare informatie voor het bemestingstijdstip: “Gras begint namelijk te groeien als de temperatuur boven de 8 graden Celsius ligt. Dat is dan ook een optimaal moment om te starten met bemesten, zodat de beschikbare mineralen de grasgroei ten goede kunnen komen. Als er bij een lagere temperatuur mest wordt uitgereden, is de kans op uitspoelen van de nutriënten naar het oppervlaktewater groter. Daar heeft de boer niets aan en het waterschap evenmin”, aldus Jouke Velstra, de projectleider van het onderzoeksteam.” [/blockquote]

Dit jaar wordt de bodemtemperatuur ook op een diepte van 10 cm gemeten, om nieuw inzicht te verwerven in de verandering van de temperatuur in de bodem aan de oppervlakte. De meetgegevens zijn real time en worden via internet direct ontsloten, klik hier om de meetgegevens te bekijken en te downloaden.

Sturen op Nutriënten wordt uitgevoerd door Acacia Water, B-ware, WUR/Livestock Research en KTC Zegveld in opdracht van het VIC en provincie Utrecht, provincie Zuid-Holland (als onderdeel van het programma Systeeminnovatie in de Veenweiden), Stichtse Rijnlanden, Schieland en de Krimpenerwaard en Rijnland. Mogelijk sluiten dit jaar nog enkele andere waterschappen aan.
Voor vragen of suggesties neem contact op met:
Jouke Velstra (Acacia Water) | jouke.velstra@acaciawater.com
Erik Jansen (VIC) | erik@veenweiden.nl