Drukdrains

Drukdrains, het nieuwe buzz-woord?

27 mei 2016 | Bericht

Wordt ‘drukdrains’ het nieuwe buzz-woord van 2016 in het veenweidegebied? Ruim 60 melkveehouders keken op dinsdag 22 maart geïnteresseerd toe hoe op het terrein van het KTC Zegveld de pilot ‘drukdrains’ officieel werd geopend. Bert de Groot, voorzitter van de stuurgroep Veenweiden Utrecht-West, deed de aftrap door het aanzetten van een pomp en het onthullen van en informatiebord. Als het aan hem ligt, gaan drukdrains het verschil maken.

Provincies en waterschappen willen de bodemdaling in het veenweidegebied beperken, minder uitstoot van broeikasgassen en een betere waterkwaliteit. Boeren willen graag een betere draagkracht en een hogere grasopbrengst. Dat lijkt een tegenstelling: drukdrains zijn de oplossing!
Drukdrains zijn onderwaterdrains die zijn aangesloten op een pompput. Met onderwaterdrains hebben percelen in voor- en najaar een betere draagkracht en houden ze in de zomer meer vocht vast. De effectiviteit is echter in hoge mate afhankelijk van het slootwaterpeil.

Met drukdrains kan de boer de grondwaterstand in zijn percelen onafhankelijk van het slootwaterpeil veel actiever sturen. Hogere grondwaterstanden in de zomer ervoor dat minder veen oxideert, waardoor de bodemdaling verder wordt beperkt. Er zijn minder emissies naar de lucht (broeikasgassen) en het water. Veehouders hebben het voordeel indien er wateroverlast of droogteschade ontstaat, zij een tool hebben om het grondwaterniveau te kunnen sturen. Water bufferen behoort ook tot de mogelijkheden. In de pilot ‘drukdrains’ wordt onderzocht hoe groot al deze effecten zijn. De pilot is onderdeel van Sturen met Water, een innovatie van het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC).
“De gebiedscommissie Utrecht-West, ZuivelNL, de provincie Zuid-Holland en diverse waterschappen steunen financieel, omdat zij inzien dat de problemen in de veenweiden vragen om innovaties in het huidige waterbeheer. Onderwaterdrainage werkt, nu gaan we een stap verder”, aldus De Groot. Als hoogheemraad van Stichtse Rijnlanden vindt hij het project ook spannend: “Samen met de boeren waterbeheer doen is voor een waterschap een hele stap, maar we moeten dit verkennen.”.

Bent u geïnteresseerd in de details van deze innovatie, stuur dan een bericht naar Erik Jansen, via erik@veenweiden.nl