Proefpolder Kringlooplandbouw

De waarde van Kringlooplandbouw

26 oktober 2018 | Bericht

“De discussies over water- en klimaatdoelen leiden tot vragen als: Waar en wanneer ontstaan emissies van nutriënten naar water en broeikasgassen naar de lucht en hoe kunnen we deze emissies beperken? In de ‘Proefpolder Kringlooplandbouw’ spelen we in op waterdoelen vanuit de kringloopbenadering: we rekenen uit waar nutriënten verloren gaan in de melkveehouderij en zetten in op maatregelen die emissies beperken. Daarmee werken we aan een duurzame en toekomstbestendige landbouw, samen met vier melkveehouders in de Proefpolder nabij Wilnis. Zij experimenteren op hun bedrijf met maatregelen als het beperken van de kunstmestgift, afstemmen van het bemestingstijdstip op de bodemtemperatuur en de aanleg van onderwaterdrainage.”, aldus Gé van den Eertwegh, projectleider namens VIC.

Stap voor stap willen we met melkveehouders in het veenweidengebied de nutriëntenkringlopen voor stikstof en fosfor dusdanig sluiten dat emissies richting grond- en oppervlaktewater beperkt worden en passen bij de waterkwaliteitsdoelen. Dit levert een aantal randvoorwaarden op voor de veenweiden, hoe kan je daarbinnen als ondernemer blijven produceren met een duurzaam economisch resultaat? Door in de praktijk van het melkveebedrijf te experimenteren met een aantal maatregelen, leren we wat haalbaar en betaalbaar is.

Uit de eerste resultaten van proefvelden bij de deelnemende bedrijven blijkt bijvoorbeeld dat de stikstoflevering vanuit de bodem bij een aantal percelen oploopt tot meer dan 325 kilogram stikstof per hectare. Terwijl de gemiddelde stikstoflevering van veenweidenpercelen rond de 250 kilogram ligt. Daarom hebben de deelnemende melkveehouders dit jaar de kunstmestgift op het bedrijf verlaagd. Dat zorgt voor lagere verliezen in N-kringloop en spaart kunstmest en werk uit.

Een ander voorbeeld van een maatregel is het afstemmen van het bemestingstijdstip op de groeiomstandigheden van het gras. Diverse factoren, zoals bodemtemperatuur, weersomstandigheden en de bodemvochtsituatie beïnvloeden deze groeiomstandigheden. Door bij het bemesten rekening te houden met deze factoren wordt de benutting van nutriënten door het gras verhoogd en daarmee uit- en afspoeling van nutriënten beperkt. Deze bewuste manier van bemesten draagt bij aan een veerkrachtig en klimaat- robuust watersysteem. Op basis van de data van bodemtemperatuur-sensoren bij de deelnemende bedrijven is het bemestingstijdstip afgestemd op de bodemtemperatuur in de wortelzone en is dit jaar vanaf half maart/begin april bemest.

In het voorjaar van 2018 is op twee percelen een systeem van onderwaterdrainage met drukdrains aangelegd. De doelen die we hiermee nastreven zijn zowel gericht op het watermilieu, als ook op het klimaat. De eerste metingen van dit systeem worden nu geanalyseerd.

Wilt u meer weten over de Proefpolder Kringlooplandbouw? Neem dan contact op met Gé van den Eertwegh, projectleider namens het Veenweiden Innovatiecentrum, via ge@veenweiden.nl