Cranberryveld KTC Zegveld

Cranberries: de schone slaapsters op KTC Zegveld

17 december 2015 | Bericht

De cranberries die in juni aangeplant zijn, zijn in ruststand gegaan. De aanplant van de cranberries op het proefperceel van KTC Zegveld vormt het eerste experiment binnen het thema Aquatische Landbouw. De eerste lessen zijn geleerd. Staan de cranberries stil, grassen en kruiden niet. Een deel van het proefveld is daarom onder water gezet om grassen en kruiden te bestrijden.

 

Binnen het thema Aquatische Landbouw staat water als productiemiddel voor melkveehouders in de veenweiden centraal. Wat zijn de mogelijkheden voor verbreding van de landbouw met nieuwe teelten en het opzetten van nieuwe ketens? Wat werkt wel en wat (nu nog) niet? Onderzoeken en inzichten uit Aquatische Landbouw en Hoogwaardige Biomassa trekken steeds mee naar elkaar toe.

Visteelt in veensloten
Het idee van visteelt in de veensloten blijkt allerlei vragen op te roepen, zoals te verwachten bij een échte innovatie waarbij veel beleidsterreinen betrokken zijn. Van wie is de sloot, is de sloot een natuurlijk systeem of niet, is het uitzetten van pootvis überhaupt gewenst of niet? Vragen die verder gaan dan het experiment zelf. Tijdens een strategische tafelsessie met stakeholders op het VIC, is uitgebreid op verschillende vragen ingegaan. Belangen, zorgen en vragen zijn gedeeld. Sommige partijen beraden zich nog over de vraag of (onderzoek naar) visteelt in veensloten op dit moment past binnen het beleid.

Cranberryteelt
Vrij kort na het planten van de eerste cranberries op het proefveld van KTC Zegveld volgde het eerste leermoment in dit traject: door de extreem natte omstandigheden zijn de planten vrij snel in ruststand gegaan. Hoewel ze goed tegen hoge grondwaterstanden kunnen, hebben de planten door te veel water en te weinig zuurstof niet goed kunnen wortelen. Behalve water, is ook kruidendruk een punt van aandacht bij cranberryteelt: door hun behoefte aan licht concurreren grassen en kruiden met de cranberries. Komende periode zal winterse neerslag worden gebruikt om grassen en kruiden onder water te zetten en ze daarmee te bestrijden. De Cranberryteelt krijgt wel een versnelling nu een ondernemer daadwerkelijk 10 ha cranberries wil gaan aanplanten.

Geen pilot eendenkroos
Ondanks het potentieel aan hoogwaardige eiwitten in eendenkroos, zijn er twee duidelijk beperkende factoren als het gaat om de toepasbaarheid ervan:
– er zijn grote slootoppervlakten nodig (> 75 ha)
– biologische verontreiniging van het kroos beperkt de toepassingsmogelijkheden
Om die reden is besloten binnen het programma Systeeminnovatie in de veenweiden geen aandacht meer te schenken aan de teelt van eendenkroos in veensloten.

Vooruitblik 2016
We gaan door met het onderzoek naar watermanagement rondom cranberryteelt. Tevens zullen de cranberryvelden met onkruiden, zoals pitrus, regelmatig worden gemaaid en onderwater gezet om te onderzoeken of maaien en het onder water zetten van dit gewas een methode is om de overlast van pitrus te beperken.

Meer informatie: Frank Lenssinck | frank@veenweiden.nl