Pompput Sturen met Water

Belangstelling Sturen met Water steeds breder

19 juni 2015 | Bericht

Steeds meer partijen tonen belangstelling voor het icoon Sturen met Water. Ook STOWA is geïnteresseerd in deze systeeminnovatie van het VIC en heeft een studie uitgevoerd naar het draagvlak voor Sturen met Water. Onlangs is het rapport hierover verschenen: “Sturen met Water: optie in veenweiden?”.

STOWA (de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren. De systeeminnovatie Sturen met water zet in op actief, dynamisch grondwaterbeheer in de veenweiden met oog voor alle functies, doelen, partijen, processen en belangen die er spelen. De basisgedachte daarbij is dat per perceel de grondwaterstand actief wordt geregeld waarbij het slootwaterpeil ongemoeid wordt gelaten

Het rapport ‘Rapport Sturen met water optie in de veenweiden’ bundelt de inzichten uit een serie interviews en twee workshops en gaat in op de plussen, minnen en vraagtekens rond Sturen met Water. Ook doet het rapport voorstellen voor het benodigde maatschappelijke proces en de dialoog tussen betrokkenen.
De bevindingen van de studie werken nu al door. Allereerst binnen het project “Vormgeven aan Sturen met Water” dat zich richt op de governance-aspecten. Maar ook praktisch: zo is er een alternatief gevonden voor het afdammen van sloten, in de vorm van een pompput op het perceel. Deze pompput is een variant op een innovatie uit het project “klimaatadaptieve drainage”. Binnenkort gaat op het VIC een proef van start met deze pompput.

De Stuurgroep Groene Hart heeft Sturen met Water geadopteerd als kernproject en STOWA gaat aan de slag met een brede kennis-agenda rondom veen(weide)gebieden, waarvan de verkenning van Sturen met Water onderdeel is.

Meer informatie over het STOWA-rapport: Joosten@ORG-ID.ORG
Meer informatie over Sturen met Water: erik@veenweiden.nl