aquatische landbouw- visteelt

Aquatische landbouw

11 februari 2014 | Bericht

Negen ondernemers uit het veenweidegebied hebben aangegeven aan de slag te willen met visteelt op hun bedrijf. Tijdens een bijeenkomst georganiseerd door het VIC op maandag 20 januari zijn de eerste contouren uitgezet voor een verkenning naar de mogelijkheden voor visteelt op de melkveebedrijven van deze deelnemers. De komende tijd wordt samen met de ondernemers gekeken naar een passend visteeltsysteem op hun bedrijf. Door visteelt kan het watersysteem gebruikt worden als nieuwe economische peiler onder melkveebedrijven. Naast visteelt gaat het VIC ook aan de slag met het verkennen van de andere eigenschappen van water om het economisch rendabel te maken. Het VIC geeft hier vorm aan middels het nieuw te ontwikkelen icoon ‘Aquatische landbouw’.

Het veenweidengebied bestaat voor 10-15% uit watergangen. Voor de grondeigenaren en het waterschap is het nu vooral een systeem dat van belang is voor een goede watersysteembeheersing: is er de juiste hoeveelheid water van goede kwaliteit? Voor grondeigenaren betekent dit onderhoud en dus een kostenpost. Maar is het watersysteem ook een bron van inkomsten? De veelzijdigheid van de watergangen vormen een nieuwe uitdaging voor het VIC. Water kan een productieomgeving vormen voor dieren en planten. Watergangen vormen een extra dimensie voor wateropvang of bagger. Zou je de voedingsstoffen in het water kunnen benutten? Zou je bagger zinvol kunnen benutten?  Water  kan een energiedrager zijn, het heeft draagvermogen en is een flexibel medium. Systematisch bekijken we of er vraag is naar hoogwaardige producten die in de watergangen kunnen worden ontwikkeld. De eerste resultaten op het gebied van vis- en kroosteelt zijn interessant. Het VIC is in gesprek met diverse partijen en bouwt aan ketens waar marktpartijen, deskundigen en producten aan elkaar worden gekoppeld op basis van kansrijke mogelijkheden.  Voor zowel de ondernemers in het veenweidegebied als de afzetkant liggen geheel nieuwe uitdagingen, waarvoor systeeminnovatie nodig is. Het VIC ziet al enkele interessante kansen. Als eerste stap is het VIC samen met negen boeren uit het gebied gestart met het verkennen van de mogelijkheden van visteelt op melkveehouderijbedrijven in de veenweiden.