Lisdodde aanplant

Aquatische Landbouw en Biomassa: rendabel perspectief?!

24 augustus 2016 | Bericht

Welke gewassen bieden kansen voor natte teelt in de veenweiden, met als toepassing veevoer op een melkveebedrijf, of hoogwaardige consumptie als voedselbron? Één van de perspectiefvolle gewassen lijkt Lisdodde. De aanplant van Lisdodde trekt op dit moment extra de aandacht. Voor een impressie kunt u hier de uitzending van de NOS bekijken. De teelt en oogst van Lisdodde is onderdeel van het project Veen, Voer en Verder.

 

De natte teelten staan ook meer en meer in de belangstelling van ondernemers, zo gaat ondernemer Crouwers een aantal hectare cranberries in het gebied Krimpenerwaard verbouwen. Ook in Noord-Holland neemt de belangstelling voor natte teelten toe, Landschap Noord-Holland start in samenwerking met ANV Water Land en Dijken binnenkort met de ontwikkeling van natte teelten in Noord-Holland. Voorafgaand hieraan heeft Landschap Noord-Holland een marktverkenning uitgevoerd, naar de mogelijkheden van toepassing van natte teelten, waaronder de Lisdodde.

We nodigen u graag uit voor het Veldcongres Natte Teelten in de Veenweiden op 30 september a.s. Daar wordt nationale en internationale kennis gedeeld over natte teelten oftewel paludicultuur. Lees hier meer over deze dag, die georganiseerd wordt door STOWA, Radboud Universiteit, programmabureau Utrecht-West en VIC.

Binnen het thema Aquatische landbouw wordt kennis ontwikkeld in diverse projecten, enkele worden hieronder toegelicht. Wilt u meer weten over Aquatische landbouw? Neem dan contact op met Erik Jansen, via erik@veenweiden.nl Voor meer informatie over cranberryteelt kunt u contact opnemen met Hans Slootweg, via hans@veenweiden.nl

Cranberryteelt
In de veenweidenpolder in Middelblok zullen binnenkort Aanplant cranberriesop 10 hectare natuurgrond cranberries verbouwd worden. Ondernemer Crouwers kreeg onlangs van de stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard het fiat voor de aanplant ervan. Crouwers: “Ik ben erg blij dat ik de ruimte heb gekregen voor cranberryteelt in dit natuurgebied. Want dat is precies wat ik wil laten zien; dat cranberryteelt en natuurontwikkeling in de veengebieden prima samen kunnen gaan.”

De proef met cranberries in de veenweiden in Zegveld verloopt grillig, maar levert leerzame kennis op. Een erg belangrijk item is het beheersbaar houden van de overige vegetatie. Één van de oplossingen waar aan gedacht wordt is zure bagger te gebruiken, of de bodem daadwerkelijk aan te zuren. Ook loopt een pilot met planten van cranberries in een levende graszode.

Veen, voer en verder
Wilde rijst, wilg, lisdodde, riet en miscanthus zijn Lisdodde aanplantgeen gewassen waar je op het eerste gezicht aan denkt in de veenweiden. Echter al deze gewassen zijn in staat om te groeien bij natte en/of zure omstandigheden. Of dat deze gewassen daadwerkelijk geschikt zijn voor de veenweiden wordt nu getest op proefboerderij KTC Zegveld, waar in 2016 gestart is met een proef. Deze moet zicht geven of dergelijke gewassen in eerste instantie bruikbaar zijn op een melkveebedrijf, als strooisel of voer voor melkvee of jongvee. Uiteraard worden de landschappelijke en milieukundige aspecten die deze teelt met zich meebrengt in het onderzoek meegenomen. Ook kijken we naar andere afzetmogelijkheden dan het melkveebedrijf.