In kaart brengen van samenstelling ruigteland Nieuwkoopse Plassen

Afzet biomassa van rietland en ruigteland in de (biologische) veehouderij

9 september 2014 | Bericht

De rietvelden in de Nieuwkoopse Plassen worden al jaren beheert door rietsnijders. De beheerwerkzaamheden voor de rietvelden gaan de komende jaren veranderen, onder andere door de stikstofproblematiek worden er andere eisen gesteld aan het natuurbeheer. Daardoor ontstaan er meer reststromen van biomassa uit het natuurgebied. Het VIC is samen met Natuurmonumenten een verkenning gestart naar de afzetmogelijkheden van biomassa van rietland en ruigteland op (biologische) veehouderijbedrijven.

In de Nieuwkoopse Plassen bevindt zich circa 400 hectare aan rietvelden. Deze rietvelden worden al jaren bewerkt en beheert door rietsnijders, zij snijden het riet, maar dragen ook zorg voor vernieuwing van de rietvelden. Riet wordt hoofdzakelijk in de winter gemaaid en gebruikt voor onder andere dakbedekking.
De beheerwerkzaamheden voor rietsnijders gaan de komende jaren veranderen. Onder andere door de stikstofproblematiek worden er vanuit het natuurbeheer andere eisen gesteld aan het beheer van de rietvelden. Deze veranderingen in het beheer zijn bijvoorbeeld het toepassen van zomermaaien in plaats van wintermaaien en het afvoeren van rietsluik (overblijfselen van de rietvelden) in plaats van het verbranden van rietsluik. Dit vraagt om nieuwe oplossingen, want zomerriet is niet geschikt als dakbedekking en zonder verbranding ontstaat er veel restmateriaal.
Het VIC is aan de slag gegaan met het verkennen van de mogelijkheden om de biomassa van ruigteland en rietland af te zetten op (biologische) veehouderijbedrijven. Dit doet het VIC in opdracht van provincie Zuid-Holland en in samenwerking met Natuurmonumenten. Met deze partijen werkt het VIC aan oplossingen voor alternatief beheer van het rietland en ruigteland om de biomassa af te kunnen zetten binnen de (biologische) melkveehouderij. Met name voor de biologische melkveehouderij is deze biomassa interessant, doordat de gronden een biologische status hebben en de vraag naar ruwvoer binnen de biologische sector toe lijkt te nemen.

De percelen/eilanden in de Nieuwkoopse Plassen hebben verschillende natuurdoelstellingen, deze natuurdoelstellingen zijn bepalend voor het tijdstip waarop het gewas gemaaid en afgevoerd wordt. Diverse percelen in de Nieuwkoopse Plassen worden dit jaar gevolgd en vervolgens geoogst om tot een optimaal oogsttijdstip in combinatie met het type perceel te komen. Het geoogste materiaal wordt vervolgens komende winter ingezet in voerproeven, waarbij onder andere onderzocht wordt hoe het ruigteland-maaisel optimaal afgestemd kan worden op het rantsoen van melkvee en jongvee.