Advies KRW

Advies aanpak nutrienten KRW

21 mei 2013 | Bericht

Het eindadvies Nutriënten van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is in maart 2013 vastgesteld door de waterbestuurders van het deelstroomgebied Rijn-West. ‘De bijdrage van het VIC heeft gezorgd voor een goede aansluiting bij de praktijk’, aldus Rienk Schaafsma (Waaloord), ingehuurd als projectleider door de Provincie Utrecht.

De westelijke veenweiden vormen een belangrijk aandachtsgebied voor de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater, en daarmee ook voor de KRW, in dit gebied. Het advies is in 2012 tot stand gekomen na diverse werksessies die zijn gehouden bij het VIC. Waterschappen, provincies, LTO, onderzoekers, Veelzijdig Boerenland, het VIC en een aantal innovatieve melkveehouders hebben daar hun kennis en kunde met elkaar gedeeld. Daarmee is gekomen tot een werkbaar beleidsadvies waarbij een 13 tal zinvolle en effectieve maatregelen centraal staan. Denk aan kringlooplandbouw, precisiebemesting, onderwaterdrainage en baggeren. De bijdragen van het VIC, in de persoon van Frank Lenssinck en Erik Jansen, en van bedrijfsadviseurs als Barend Meerkerk hebben gezorgd voor een goede aansluiting bij de praktijk.
De komende maanden wordt de aanpak uitgewerkt, besproken en aangeboden aan bestuurders. Belangrijk daarbij is het anticiperen op mogelijke financiering vanuit fondsen als POP3, op afstemming met (de uitvoering van) het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer van LTO en de aanstaande gebiedsuitwerking van KRW maatregelen door de waterschappen. Ook doen we graag mee aan de totstandkoming van de Veenwijzer als kennis- en adviestool voor de agrarische bedrijfsvoering. De constructieve samenwerking van melkveehouders, praktijk¬onderzoekers (zoals het VIC), waterbeheerders en bestuurders gaat door, ook voor de verbetering van de waterkwaliteit!

Rienk Schaafsma (Waaloord), projectleider, ingehuurd door Provincie Utrecht.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Rienk Schaafsma, via rienk.schaafsma@waaloord.nl.