Aanjaagrol VIC

Aanjaagmiddelen voor innovatie in de veenweiden!

23 april 2015 | Bericht

De drie provincies en zes waterschappen die actief zijn in de veenweiden hebben de afgelopen jaren het werk van het Veenweiden Innovatiecentrum erg gewaardeerd. Daarom is ook voor 2015 een bijdrage ter beschikking gesteld specifiek gericht op het aanjagen van innovaties, studentenbegeleiding en uitvoering van verkenningen in de veenweiden. Het bestuur is dankbaar voor deze financiële ondersteuning. Het stelt het VIC in staat haar innovatiewerk met kracht voort te zetten.

Het VIC gaat de middelen, conform het jaarplan, inzetten om de iconen en innovatieparels door te ontwikkelen. Iconen zijn ontwikkelingstrajecten die een nieuwe impuls kunnen geven aan de verbetering, vernieuwing en de verandering van de veenweiden. In deze ontwikkeltrajecten is de benadering van de vraagstukken integraal en wordt een vertaling naar de praktijk gemaakt. Innovatieparels zijn nieuwe innovaties, in een pril stadium en klein van aard, die ingaan op vraagstukken in de veenweiden, zoals mesttoediening, energieopslag en drijvend bouwen. Innovatieparels kunnen uitgroeien tot een icoon. Zo hebben de innovatieparels cranberries en visteelt geleid tot (een onderdeel van) het icoon ‘Aquatische landbouw’ dat volop in ontwikkeling is.

Nieuw dit jaar is het icoon Agrologistiek, een korte toelichting op dit icoon: Infrastructuur beherende organisaties in het veenweidegebied zoals gemeenten kampen met toenemende kosten voor de infrastructuur als gevolg van een dalende bodem. Het VIC wil oplossingen zoeken die bijdragen aan het maatschappelijk verantwoord en kosteneffectief beheren van de infrastructuur. In samenwerking met stakeholders wordt een verkenning uitgevoerd naar de huidige situatie en mogelijke oplossingen. Voor meer informatie over Agrologistiek, klik hier.
Voor vragen of suggesties neem contact op met Frank Lenssinck via frank@veenweiden.nl