Workshop 'Kiezen voor kringlopen'

9e innovatiedag: ‘Kiezen voor kringlopen’

23 oktober 2012 | Bericht

De 9e innovatiedag op 17 oktober stond in het teken van het thema ‘Kiezen voor kringlopen’. Het VIC organiseerde deze dag in samenwerking met ETC, Boerenverstand en PPP-Agro Advies. Ruim 80 deelnemers meldden zich aan om geïnspireerd te worden op het gebied van kringlooplandbouw. Het VIC ziet kringlooplandbouw als oplossingsrichting om de waterkwaliteit te verbeteren, kringlooplandbouw geeft bovendien een nieuwe impuls om efficiënt om te gaan met mineralen en geld.

Centraal tijdens de innovatiedag stond de vraag wat het belang van meer inzicht in de kringlopen op het melkveebedrijf is, en hoe kringlooplandbouw praktisch toegepast kan worden. Het doel van deze dag was dan ook bewustwording creëren over het belang van kringlooplandbouw om vervolgens de deelnemers te motiveren tot aanmelding voor een studiegroep ´kringloop´ die dieper ingaat op dit onderwerp. Experts op het gebied van kringlooplandbouw, verzorgden een informatieve ochtend, er kwamen onderwerpen aan bod als: benutting van mineralen, bodembeheer, evenwichtsbemesting, benutting van eigen voer en het belonen van prestaties op het gebied van kringlopen (certificering). Uit reacties van de deelnemende melkveehouders blijkt dat er nog weinig inzicht is in de werkelijke benutting van het eigen voer, bijvoorbeeld in de kVEM benutting per hectare. De onderlinge verschillen in de benutting van ruwvoer van eigen bedrijf zijn dan ook groot. Kostenbesparing en beloning van prestaties kunnen een stimulans vormen om bewust met kringlopen aan de slag te gaan, aldus de experts. In de middag was er de mogelijkheid om deel te nemen aan drie interactieve verdiepingsgroepen. Bert Philipsen en Bart van der Hoog verzorgden een workshop op het land, waarbij dieper op de bodem als belangrijk onderdeel van de kringloop werd ingegaan. Het belang van efficiënt voeren stond centraal in de sessie die Sjon de Leeuw en Frank Verhoeven op stal organiseerden. Barend Meerkerk en Frank Lenssinck organiseerden een interactieve innovatiesessie op het gebied van mestaanwending en ammoniakemissie in de kringloop.

Met het thema ‘Kiezen voor kringlopen’ werd de aftrap gegeven voor een drietal kringlooplandbouw studiegroepen voor melkveehouders in de provincie Utrecht (westelijk gedeelte). Voor aanmelding en meer informatie over deze studiegroepen, klik hier.