Veenweidesloot van de toekomst (VeesT)

VeesT onderzoekt het effect van hogere en meer fluctuerende slootwaterpeilen op de oever, het slootprofiel, de waterkwaliteit en biodiversiteit van de veenweidesloot. Met aangepast beheer kan de veenweidensloot bijdragen aan het verminderen van broeikasgasemissies.

Contact

Martijn Thijssen
thijssen@org-id.org

Waarom?

Om doelstellingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit en landbouw te realiseren, wordt de grondwaterstand in veengebieden verhoogd. Daarvoor moet ook het slootpeil omhoog. Dat heeft effect op de kwaliteit van de sloot. We onderzoeken wat er nodig is voor een toekomstbestendige veenweidensloot.

Hypothese

  • Door aangepast beheer van sloten en slootkanten kunnen de negatieve effecten van toekomstige peilverhoging van de sloot worden beperkt.
  • De veenweidesloot van de toekomst heeft een hoge biodiversiteit, een stabiel profiel met stevige kanten en minimale baggeraanwas en broeikasgasemissies

Meer over Veenweidesloot van de toekomst (VeesT)

Aanpak

Rond de sloten in de veenweidegebieden spelen allerlei vraagstukken. De waterkwaliteit is vaak niet in orde en slootkanten zijn gevoelig voor erosie. Dat kan in de toekomst erger worden door de voorziene peilverhoging. De komende twee jaar wordt op verschillende monitoring-locaties geëxperimenteerd met de veenweidesloot, waarbij aandacht is voor de praktische kant van beheer en onderhoud. Het praktijkonderzoek richt zich op de vraag hoe de sloot moet worden beheerd zodat er een sloot ontstaat met een optimale waterkwaliteit, biodiversiteit, stabiele slootkanten/oevers en beperkte baggeraanwas.

Het verhogen van het slootwaterpeil heeft daarnaast consequenties voor de toestand (=gezondheid) van de sloten en de agrarische gebruikswaarde van percelen. Daar ligt een relatie met het onderzoek van BOHW.

Winstwaarschuwing
De veenweidesloot van de toekomst (VeesT) kan bijdragen aan de oplossing voor klimaatuitdagingen op het gebied van waterkwaliteit en biodiversiteit. Het is echter nog veel te vroeg voor conclusies. Wel ligt er inmiddels een rapportage over de verkenningsfase. In 2026 volgt de eindrapportage.

Resultaten

Resultaten verkenningsfase Veenweidesloot van de Toekomst

Wat zijn de effecten van slootpeilverhoging op de sloot? En welke vormen van aangepast beheer (baggeren, slootschonen en oever-, randen-, en perceelbeheer) zijn nodig en/of mogelijk? Daarover gaat de tussenrapportage over VeesT.

Download hier de tussenrapportage: Resultaten verkenningsfase Veenweidesloot van de Toekomst

Wat weten we en welke kennis ontbreekt nog over VeesT? In de verkenningsfase van VeesT is de variatie in ‘veenweidesloten’ geanalyseerd en in beeld gebracht hoe die veenweidesloot er dan idealiter uit zou moeten zien (wensbeeld). Daarnaast is de bestaande kennis rond het beheer en onderhoud van die veenweidesloot geïnventariseerd. Ook is geïnventariseerd wat in de praktijk al gebeurt waar op aangehaakt kan worden. Al deze informatie is de basis voor het plan van aanpak voor de uitvoeringsfase.

Contact

Martijn Thijssen
thijssen@org-id.org