KIEM

Inzichten, kennis en expertise vanuit de boerenpraktijk, onderzoek en het bedrijfsleven. Als basis om nieuwe, economisch rendabele bedrijfsconcepten op veen te ontwikkelen. Gericht op een klimaatbestendig bodem- en watersysteem, natuur en biodiversiteit. KIEM vormt de onderzoeksfase van het VIC Innovatieprogramma.

Contact

Jolien Koole
Projectleider
06 22 667 997
jolien@veenweiden.nl

Waarom?

Blijven ondernemen in het landelijk veengebied vraagt om duurzame en rendabele langetermijnperspectieven. Om daar innovatief invulling aan te geven is inzicht nodig in de huidige situatie op bedrijfsniveau en in de keten.

Hypothese

  • Er zijn voldoende aanknopingspunten, uitdagingen en problemen in/op veen, om échte stappen te zetten in systemische innovatie.
  • De pioniers en koplopende ondernemers op veen zijn enthousiast over de toekomstgerichte ideeën voor de sector die binnen KIEM worden ontwikkeld.

Aanpak

We gebruiken de leapfrogging-methodiek: vanuit het heden springen we over allerlei beperkingen heen (juridisch, sociaal, financieel, etc.), naar de toekomst. Daarna identificeren we middels backcasting de stappen die nodig zijn om vanuit het heden naar die toekomst toe te werken.

We brengen eerst inzichten over de huidige situatie in kaart, die van waarde zijn om lange termijnperspectieven te ontwikkelen. Dat doen we samen met koplopers: ondernemers en bedrijven die toekomstgericht werken aan klimaatadaptatie en -mitigatie, natuurinclusief boeren, voedselvoorziening en maatschappelijke meerwaarde. En we halen kennis bij experts, visionairs en uit onderzoek en literatuur.

Al deze ideeën, inspiratie, kennis, visie en inzichten (ophaalfase A), vertalen we later dit jaar (2024) naar langetermijnperspectieven voor JUMP, waarin we nieuwe integrale bedrijfsconcepten ontwikkelen.

We willen niet optimaliseren, maar innoveren. Daarom is het belangrijk om bij het vertalen van inzichten naar toekomstgerichte perspectieven, regelmatig te valideren of innovaties enige relevantie hebben. Ook dat doen we samen met de groep koplopers (validatiefase B). Tijdens deze valideersessies kunnen zij ook zelf ideeën ontwikkelen om met de innovaties die ze hebben gevalideerd aan de slag te gaan, op korte termijn.

Winstwaarschuwing
De zoekvelden en inzichten zijn ingrediënten om tot innovaties te komen. Het zijn dus geen kant-en-klare oplossingen voor alle uitdagingen op veen. Ook zijn ze niet uitsluitend van toepassing op veen.

Downloads

Afbeeldingen

Resultaten

100% score commitment van koplopers voor komende 3,5 jaar

Alle koplopers uit de KIEM-fase van het VIC Innovatieprogramma willen ook de komende jaren betrokken blijven bij JUMP. Daarin gaan we aan de slag met de inzichten, voor échte systeeminnovaties op veen.

Innoveren voor de sector
Diversiteit aan ondernemerschap, vakmanschap, toekomstvisie en -focus. Belangrijke ingrediënten om aan concrete en praktijkgerichte innovaties te werken voor de sector. Om die reden hebben we binnen KIEM een koplopergroep samengebracht van ondernemers uit diverse veenprovincies, die elk hun eigen keuzes hebben gemaakt qua business en bedrijfssysteem. Met hen willen we sparren en spiegelen om inzichten en ideeën te toetsen of verrijken. Hun inzet is gericht op kansen en concepten voor collega-ondernemers op veen. Tijdens de 1e Koploperbijeenkomst op 28 mei in Zegveld spraken alle aanwezige koplopers uit om zich voor de komende 3,5 jaar te verbinden aan het VIC Innovatieprogramma. En dus met de inzichten vanuit KIEM, door te pakken in JUMP! De lijst met deelnemende koplopers zal de komende tijd nog verder uitgebreid worden.

Contact

Jolien Koole
Projectleider
06 22 667 997 | jolien@veenweiden.nl

KIEM en LIFE IP

Het KIEM-project maakt deel uit van LIFE IP; een Europees subsidieprogramma dat bijdraagt aan het realiseren van het Europese milieu-, energie- en klimaatbeleid, zoals de Europese Green Deal. Eén van de zogeheten ‘tandwielprojecten’ binnen LIFE IP is gericht op het ontwikkelen van businessmodellen en vormen van financiering voor adaptatiemaatregelen. Dat is precies waar KIEM aan bijdraagt als basis voor JUMP, het VIC Innovatieprogramma.

Het VIC-KIEM-project maakt deel uit van LIFE IP; een Europees subsidieprogramma dat bijdraagt aan het realiseren van het Europese milieu-, energie- en klimaatbeleid.