Druppelinfiltratie

Een Druppel Infiltratie Systeem (DIS) is een mogelijke maatregel om in de veenweidegebieden de grondwaterstand te verhogen en zo veenafbraak (en daarmee broeikasgasemissies) tegen te gaan. Het is in de akker- en tuinbouw een bewezen techniek om planten van vocht te voorzien, maar de haalbaarheid en effectiviteit als maatregel tegen veenafbraak op veen moet nog onderzocht worden.

Contact

Youri Egas
youri@veenweiden.nl

Waarom?

Druppelinfiltratie zou als maatregel om de grondwaterstand tegen veenafbraak goedkoper en effectiever kunnen zijn dan de passieve en actieve waterinfiltratie met diepgelegen drainbuizen. Ook lijkt druppelinfiltratie makkelijker te verwijderen, wat het bezwaar van plastic in de grond deels wegneemt. Voor melkveehouders is dit systeem interessant, omdat de grasgroei in droge periodes beter op gang blijft, omdat er water in de wortelzone wordt geïnfiltreerd. Er kunnen echter ook nadelen zijn, omdat een hoger vochtgehalte van de zuurstofrijke zone juist tot een versnelling van de veenfbraak kan leiden.

Hypothese

  • Druppelinfiltratie kan bij een nog te bepalen wijze van toepassing leiden tot lagere broeikasgasemissies door een hogere grondwaterstand, zonder dat de veenafbraak in de zuurstofrijke zone wordt gestimuleerd door een hoger vochtgehalte.
  • Druppelinfiltratie is goedkoper dan passieve of actieve waterinfiltratie bij een vergelijkbare effectiviteit.
  • Druppelinfiltratie heeft een positief effect op de grasgroei in droge periodes bij de manier van toepassen die leidt tot lage broeikasgasemissies.
  • Druppelinfiltratie is te verwijderen zonder dat er plastic in de bodem achterblijft.

Meer over Druppelinfiltratie

Op dit moment is er nog geen nieuws over deze activiteit

Aanpak

In de zomer van 2023 startte het eerste experiment met DIS in de praktijk. Bij een melkveehouder in Zegveld werd een halve hectare voorzien van DIS met een off-grid pomp. De slangen werden neergelegd op een random diepte van circa – 10 cm. Geen beregeningsinstallatie, maar een systeem van slangen, waardoor het water met een pomp druppelsgewijs wordt toegevoegd in de bodem. Gedurende de zomerperiode werd de grondwaterstand wekelijks gemonitord.

Om meer te kunnen begrijpen van het DIS en inzichten te krijgen in de werking van het bodemvocht, wordt waarschijnlijk in het voorjaar van 2024 op het VIC-innovatieveld een perceel voorzien van druppelslangen op verschillende dieptes. Om zo het potentiële probleem van ideale vochtcondities voor bacteriegroei, en daarmee veenafbraak te voorkomen. Dit gebeurt in goed overleg met het NOBV. Ook de watervraag wordt meegenomen in dit onderzoek. Eind 2024 verwacht het VIC met de eerste bevindingen te komen.

Winstwaarschuwing

Hoewel in een ad-hoc experiment positieve ervaring is opgedaan met DIS, is verder onderzoek nodig om conclusies te trekken over de toepasbaarheid van druppelinfiltratie als bodemdalingremmende maatregel.

Resultaten

Streefniveau van -35 in experiment snel bereikt, maar ook neveneffecten

Het grondwaterpeil stond verrassend snel op het streefniveau van -35 onder maaiveld, maar ook het bodemvochtgehalte nam toen. En dat kan negatief uitwerken op de vorming van broeikasgassen. Meer onderzoek is nodig!

Onderzoekers en boeren waren enthousiast over de snelheid waarmee het streefniveau werd gehaald. Het ging echter om een ad hoc experiment – pionierend aangelegd – zonder duidelijke onderbouwing over diepte van de druppelslangen. De pompen gingen wegens regenval na zes weken uit en dat was te kort om harde conclusies te kunnen trekken.

Het experiment riep vooral veel nieuwe vragen op. Zo nam in de toplaag, tussen de – 10 cm en de – 35 het bodemvocht toe. En dat in combinatie met aanwezige zuurstof creëert mogelijk een gunstig milieu voor de werking van bacteriën en daarmee de vorming van broeikasgassen.

Het experiment krijgt daarom een vervolg op het VIC-Innovatieveld. Ook de andere locatie blijft in onderzoek.

En die combinatie kan dan ook wel eens nadelig zijn voor het doel: verminderen van de veenafbraak en broeikasgasemissies. Ook het effect van DIS op de draagkracht pakte negatief uit op basis van eerste praktijkervaringen.

Contact

Youri Egas
youri@veenweiden.nl