Maandelijks Archief: augustus 2015

Gedeputeerde Han Weber over het Systeeminnovatieprogramma

Toekomstperspectief veenweiden, samenwerken aan oplossingen, en dan implementeren. Ik zie een ambitieuze beweging die het VIC met alle partners aan het maken is met de uitvoering van het programma Systeeminnovatie in de Veenweiden. Het programma is veelbelovend en uitdagend. Nu komt het erop aan in de uitvoering de ambities waar...
Lees meer

Sturen met Water

Sturen met Water is een systeeminnovatie rondom waterbeheer, waarbij de grondwaterstand door agrariërs actief per perceel (of groep percelen) geregeld kan worden. Op die manier ontstaan er mogelijkheden om het waterbeheer op polderniveau anders te organiseren. Om het ontwerp van Sturen met Water naar de praktijk te vertalen zijn er...
Lees meer

Veenweiden Beweiden

Veenweiden Beweiden is het thema dat zich richt op de ontwikkeling van ‘reguliere’ melkveebedrijven naar bedrijven die optimaal aangepast zijn aan de productieomstandigheden in de veenweiden. Met het thema wordt gestreefd naar een echt veenweidenbedrijf met koeien in de wei dat aangepast is aan hogere grondwaterstanden, beter gebruik maakt van...
Lees meer

Aquatische Landbouw

Aquatische Landbouw is een thema waarbinnen de diverse mogelijkheden van water als productiemiddel in de veenweiden worden verkend. Dit biedt perspectief voor die locaties waar, op korte of lange termijn als gevolg van de waterhuishoudkundige situatie, melkveehouderij minder rendabel wordt. Dit biedt mogelijkheden voor o.a. verbreding van de landbouw met...
Lees meer

Hoogwaardige Biomassa

Daar waar bij aquatische landbouw het accent ligt op de perspectiefvolle nieuwe productiemogelijkheden in het aquatische milieu, ligt bij het thema Hoogwaardige teelt en verwerking van biomassa meer het accent op verwaarding van reststromen en nieuwe teelten op land en water met een hoogwaardig perspectief. Ideeën als het gaat om...
Lees meer

Programma Systeeminnovatie in de Veenweiden

De Provincie Zuid-Holland heeft in 2014 het VIC de opdracht gegeven het programma Systeeminnovatie in de Veenweiden te schrijven. Met dit programma willen de provincie en het VIC nieuwe grensoverschrijdende ontwikkelingen in de veenweiden in gang zetten. Een ontwikkeling naar nieuwe landbouwbedrijven, aangepast aan de eisen van de tijd (minder...
Lees meer

Excursie Toekomstbestendig Watermanagement in het veenweidengebied

Op 10 juli 2015 heeft een groep innovatieve melkveehouders uit het Friese, Noord-Hollandse, Zuid-Hollandse en Utrechtse veenweidengebied deelgenomen aan de excursie “toekomstbestendig watermanagement” van het VIC Zegveld. Een belangrijke inzet van de excursie was het toetsen van vragen en dilemma’s uit de STOWA-studie “Sturen met Water: optie voor veenweiden?” aan...
Lees meer