Maandelijks Archief: maart 2015

Naar een toekomstbestendig waterbeheer in het veenweidegebied

In opdracht van STOWA en ondersteund door de Stuurgroep Groene Hart is door adviesbureau ORG-ID een definitiestudie Sturen met Water: “Naar een toekomstbestendig waterbeheer in het veenweidegebied” uitgevoerd. Sturen met Water is een initiatief van het Veenweiden Innovatiecentrum. Via een serie interviews is in kaart gebracht hoe de verschillende partijen...
Lees meer

13e Innovatiedag ‘Bodem ontmaskerd’ 19 februari

2015 is het jaar van de bodem, maar welke geheimen heeft de (veen)bodem ook het komende seizoen weer in petto? Die vraag stond centraal op de 13e innovatiedag ‘Bodem ontmaskerd’ tijdens deze dag werden een aantal geheimen van de veenbodem prijsgegeven. Een viertal sprekers lichtte een tipje van de sluier...
Lees meer

Weiden in dienst van beweiden

Voor de zuivelketen is het behoud van weidegang belangrijk. De koe kenmerkt het Nederlandse landschap en burgers hechten veel waarde aan koeien in de wei. Weidegang levert bovendien een bijdrage aan het natuurlijk gedrag van koeien. Voor bedrijven met een melkrobot of een grote veestapel is toepassing van weidegang in...
Lees meer

Cranberries als vrucht van een zoektocht

Zijn er rendabele vormen van landbouw mogelijk op veengronden met een hoge grondwaterstand? Met deze vraag is het Veenweiden Innovatiecentrum op zoek gegaan naar nieuwe teelten in de vorm van Aquatische Landbouw. Cranberries worden nog nauwelijks geteeld in Nederland, terwijl de marktperspectieven goed zijn. Tot voor kort waren cranberries in...
Lees meer

Melkveehouders gezocht voor Proeftuin Veenweiden!

Ruimte voor agrarisch ondernemerschap op de lange termijn. In een omgeving waar het fijn is om te wonen en te werken. Wie wil dat nou niet? In Proeftuin Veenweiden worden samen met melkveehouders maatregelen ontwikkeld voor minder stikstofbelasting, maximale benutting van eigen eiwit, betere waterkwaliteit en vermindering van bodemdaling.  ...
Lees meer