Maandelijks Archief: mei 2013

KTC Zegveld

De voormalige ‘proefboerderij’ in Zegveld, waar het VIC gevestigd is, staat al enige tijd te koop. Het bestuur van het VIC heeft uitgesproken er grote waarde aan te hechten dat de huidige proeflocatie en broedplaats een nieuwe impuls krijgt en daarmee als centraal ontmoetingspunt en broedplaats voor innovatie in de...
Lees meer

Programmaraad VIC

Op 8 mei 2013 is de programmaraad, als adviseur  van het bestuur van het VIC, officieel van start gegaan. In de programmaraad zijn de stakeholders vertegenwoordigd in een mix van wetenschap, praktijk en beleid. Het bestuur heeft behoefte aan advies en klankbord op het inhoudelijke vlak, in de vorm van...
Lees meer

Advies aanpak nutrienten KRW

Het eindadvies Nutriënten van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is in maart 2013 vastgesteld door de waterbestuurders van het deelstroomgebied Rijn-West. ‘De bijdrage van het VIC heeft gezorgd voor een goede aansluiting bij de praktijk’, aldus Rienk Schaafsma (Waaloord), ingehuurd als projectleider door de Provincie Utrecht. De westelijke veenweiden vormen een...
Lees meer

Het VIC Zegveld draait door – 30 mei 2013

Op 30 mei willen we u laten zien welke iconen en innovatieparels door ‘de kracht van samenwerken’, binnen een jaar na de start van het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) Zegveld, zijn ontstaan en wat er voor de komende tijd op stapel staat. Bekijk hier de uitnodiging. U kunt zich hier aanmelden!...
Lees meer

Iconen VIC- ‘Sturen met water’ uitgelicht

Alle activiteiten van het VIC hebben betrekking op de westelijke veenweiden in relatie tot waterbeheer, landbouw, bodemdaling, broeikasgasemissies of ecologische kwaliteit van water. Het afgelopen jaar is het VIC een viertal trajecten gestart die nieuwe oplossingen bieden voor een aantal uitdagingen in het veenweidegebied; de zogeheten iconen. Het bestuur van het...
Lees meer

Het VIC Zegveld draait door- 30 mei 2013

Een jaar na de start van het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC), willen we u op donderdag 30 mei 2013 laten zien hoe het VIC draait met bijzondere icoonprojecten en innovatieparels. Bekijk de vooraankondiging  U kunt zich hier alvast aanmelden!...
Lees meer