Systeeminnovatie rondom waterbeheer

lees meer

Veenweiden Beweiden vraagt om vakkennis

lees meer

Studenten: de ondernemers van de toekomst

lees meer

Veenbes als nieuwe economische peiler

lees meer

Oplossingsrichtingen om transport te beperken

lees meer

Veerkracht van de veenweiden herontdekken

lees meer

Proeftuin Veenweiden: reductie stikstofemissies

lees meer

Verkleien van Veen

Binnen het thema ‘Verkleien van veen’ onderzoeken we de mogelijkheden van het toevoegen van kleideeltjes aan het veen om veenafbraak tegen te gaan.

Boeren op Hoog Water

Boeren op Hoog Water richt zich op de ontwikkeling van een veenweidenbedrijf met minimale klimaatimpact.

Werken met Water

Werken met water richt zich op het uittesten en ontwikkelen van manieren om het watersysteem klimaatbestendig te maken.

Leven Lang Leren

De studenten van nu zijn de ondernemers en vaklieden van morgen. Met het concept Dairy Triangle ontwikkelt...

Biomassa Verwaarden

Het verwerken en verwaarden van nieuwe en huidige biomassa stromen, zoals natte teelten.

Veenweiden Veerkracht

Met het icoon Veenweiden Veerkracht willen we de kracht van het veenweidengebied herontdekken. We gaan op ontdekkingstocht...

Veenweiden: de kracht van samenwerken

De veenweidegebieden zijn oude en unieke cultuurlandschappen. De grond-gebonden landbouw is een belangrijke drager van dit cultuurlandschap. Om die betekenis te kunnen handhaven is een duurzaam toekomstperspectief voor de landbouw gewenst. Maar de veenweidegebieden zijn ook kwetsbare gebieden. Er is een veelheid aan ontwikkelingen en daarmee samenhangende vragen die in het westelijk veenweidegebied samenkomen. Dit vraagt om een integrale aanpak van de problematiek en een gezamenlijk zoeken naar oplossingsrichtingen.

  • Geringe draagkracht van de bodem
  • Bodemdaling
  • Verdere zoutindringing
  • Verdroging van o.a. dijklichamen
  • Noodzaken tot meer waterberging
  • De verstedelijking rondom