Aanjager van innovatie voor een vitaal en duurzaam veengebied

Ondernemen, wonen, werken en recreëren in de veenweiden, het kan allemaal. Tenminste, als het in balans is met de uitdagingen op het gebied van water, bodem, klimaat en biodiversiteit. En daar knelt het steeds meer, maar er zijn ook kansen.
Het VIC ziet systeeminnovatie als voorwaarde voor ontwikkelruimte op veen. Daarvoor verkennen en onderzoeken we, samen met anderen, nieuwe integrale bedrijfsconcepten. Dat doen we vanuit de vier onderstaande invalshoeken.

Invalshoek

Water

Genoeg en schoon water is essentieel voor het behalen van de klimaatdoelen. Op welke manieren kan het veengebied daaraan bijdragen?

Invalshoek

Bodem

De veenbodem heeft bijzondere eigenschappen. Hoe zijn die te beïnvloeden voor minder bodemdaling en broeikasgasemissies?

Invalshoek

Dier

Het houden van dieren onder nattere omstandigheden: wat vraagt dat aan management, diersoorten en ondernemerschap?

Invalshoek

Plant

Andere verdienmodellen ontwikkelen op veen door plantenteelt: met welke gewassen kan dat en wat is ervoor nodig?

Invalshoek

Bedrijf

Blijven ondernemen op en met veen. En tegelijkertijd duurzaamheidsdoelen realiseren. Welke systeemveranderingen zijn nodig en mogelijk, op basis van innovaties uit bovenstaande zoekvelden?

Fris kijken, dwars denken en samenwerken

Vernieuwen om vooruit te komen is hard werken. Want innoveren kent niet alleen de valkuil van ‘verbeteren’, maar ook de belemmeringen van aannames en vooroordelen. Net als tegenwerking of tegenslag. Want falen hoort erbij.

Maar met hard werken alleen, red je het niet. Je hebt anderen nodig om innovaties verder te brengen. Daarom zien we als VIC ‘fris kijken, dwars denken en samenwerken’ als een van onze kernwaarden. Het zet aan tot creativiteit, doorzettingsvermogen, scherpte en reflectie. Om ideeën uit te diepen, te toetsen, onderzoeken en valideren. En om partijen te vinden en samen te brengen.

En dat allemaal om innovaties echt te laten werken in de praktijk!

KIEM
Inzichten voor lange termijn innovatie op veen

Eén van de stappen die we zetten op weg naar het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsconcepten. Gericht op een klimaatbestendig bodem- en watersysteem, natuur en biodiversiteit. En bovendien economisch rendabel.Kortgezegd is KIEM de onderzoeksfase van het VIC Innovatieprogramma waarin inzichten, kennis en expertise samenkomen.

Vanuit de boerenpraktijk, de onderzoekswereld en het bedrijfsleven.
Om kansen te verkennen en systeeminnovatie aan te jagen.

Deze pijler onder het Innovatieprogramma voor nieuwe bedrijfsconcepten op veen maakt deel uit van het Europese LIFE IP Programma.

Het VIC-KIEM-project maakt deel uit van LIFE IP; een Europees subsidieprogramma dat bijdraagt aan het realiseren van het Europese milieu-, energie- en klimaatbeleid.